Dobro došli !!!

Ovaj blog je napravljen sa ciljem da na slikovit način predstavi teme iz gradiva za predmet Tehničko obrazovanje za učenike VII razreda osnovne škole.

недеља, 19. април 2009.

Četvorotaktni benzinski SUS motor


OSNOVNI DELOVI MOTORA

1. Glava motora sa ventilima
2. Blok motora
3. Klip sa klipnjacom
4. Kolenasto vratilo (radilica)
5. Zamajac
6. Korito motora (karter)
Princip rada četvorotaktnih motoraČetiri termodinamička ciklusa prikazana na animaciji odigravaju se sukcesivno sledećim redosledom:

1. usisavanje
2. kompresija

3. sagorevanje
4. izduvavanje

GRAĐEVINSKE MAŠINE

MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE

Rad na gradilištu ili eksploataciji materijala iz površinskih i podzemnih kopova je, danas, gotovo nezamisliv bez mašina. Posmatrano uže, vezano za građevinarstvo, primena građevinskih mašina je jedan od najbitnijih faktora za realizaciju bilo kog investicionog projekta. Da bi građevinarstvo beležilo stalni napredak, neophodan je brži razvoj i usavršavanje radnih karakteristika mašina (brzina kretanja, veličina radnih organa, manevarske sposobnosti).

  • BULDOŽERI
Buldožeri kao pomoćna mehanizacija imaju bitnu ulogu u pripremi trase za nastup bagera, naime oni ravnaju put ispred bagera ne bi li stvorili maksimalno ravnu površinu, koja obezbeđuje stabilnost bageru.


  • UTOVARIVAČI
Utovarivači su građevinske mašine koje služe za utovar materijala u transportna sredstva, a po potrebi kada je materijal lak i sipak mogu da vrše i iskop sa utovarom. Kako je specifična sila kopanja kod utovarivača oko 1/3 do 1/2 kao kod bagera, to su oni pogodni za iskop lakih (peskovitih) materijala kao i za utovar rastresitih materijala, izuzetno i dobro minirane stene. Upotebom specijalnih dodataka primena utovarivača se znatno povećava i oni mogu da se koriste i kao: mašine za čišćenje, čistači snega, čeoni riljači, uređaji za presađivanje, nosači blokova, bageri, podizači, viljuškari, obrtni kranovi...
Utovarivač sa čela


  • BAGERI
Bageri su najstarije i najčešće primenjivane mašine za iskop i utovar razdrobljenih, zemljanih i rastresitih materijala.
Bager sa dubinskom kašikom

  • MAŠINE ZA SABIJANJE TERENA – VALJCI
Sabijanjem se smanjuje zapremina tla koje se sabija i to na račun vazduha i vode. Kod koherentnog tla (pesak, šljunak...) nije veliki problem istisnuti vodu dok je kod koherentnih tla (glina, ilovača...) istiskivanjue vode dug proces i obavlja se tokom konsolidacije. Efekat sabijanja tla zavisi osim o sredstvima za sabijanje tla i od granulometrijskog sastava tla, oblika i veličini čestica tla i od količine vode u tlu.

Sabijanje tla ima dvostruki cilj:

  • povećanje nosivosti prirodnog tla ili nasutih slojeva
  • skratiti vreme sleganja nasutih slojeva

Tlo se može sabijati

  • valjanjem - pri čemu se dejstvo zbijanja ograničava uglavnom na samu površinu tla
  • sabijanjem - čime se deluje i na dublje slojeve tla.
wpe1.jpg (41286 bytes)
  • FINIŠERI
Finišeri (engl. finishers) su složene mašine na sopstveni pogon na postolju sa gusenicama ili gumenim točkovima za izradu nosivih slojeva od asfaltbetonskih mešavina kod puteva, zatim avionskih pista, zatim obloga kanala itd.Sastoji se iz komponenti koje prihvataju, razastiru i zbijaju masu, a po potrebi mogu služiti kao gladilice ili rezati ugrađene zastore. Kreću se tokom rada neprekidno vrlo malom brzinom. Finišeri su dakle mašine kontinualnog dejstva, znači rade bez prekida na asfaltiranju deonice puta, kamioni sa vrelim asfaltom dolaze, sipaju masu u koš finišera i vraćaju se nazad, a finišer rasprostire materijal. Koševi su različite veličine i postoji veliki broj različitih principa rada.

  • MAŠINE ZA TRANSPORT
Autoprevoz u građevinarstvu se, uglavnom, obavlja vozilima raznih konstrukcija na pneumaticima. To su vozila koja karakteriše velika brzina na otvorenim putevima kao i velika manevarska sposobnost i prilagodljivost svim radnim (terenskim) uslovima (vremenske prilike, osobine samog puta, dnevna ili noćna svetlost).

Tipične vrste građevinskih vozila za transport materijala, odnosno, kamiona su damperi i kamioni kiperi.


Kamion CAT 730 EJECTOR
Damper CAT MT 26
Damperi predstavljaju velika i vrlo snažna vozila za prevoz rastresitih tereta (zemlje, šljunka, kamenitog materijala svih veličina) do rastojanja od nekoliko kilometara i u teškim uslovima rada na gradilištu. Posebno oblikovan i ojačan sanduk podizanjem unazad omogućava istovar tereta. Zbog gabarita i velikog osovinskog pritiska, damper nije moguće koristiti za transport putevima kojima se kreću druga vozila. Poseban problem je njihovo održavanje. U građevinarstvu se najviše koriste zglobni damperi, koje karakteriše kombinacija snage i robusnosti.

Minidamperi (mini-haulers) mali su, robusni damperi za prevoz raznih građevinskih materijala unutar gradilišta. Umesto pneumatika mogu imati gusenice. Zglobna veza, kao i pogon na svim osovinama, omogućava damperu veliku prilagodljivost raznim podlogama po kojima se kreće (blato, neravnine, brazde, nagibi). Oni se mogu koristiti na javnim putevima, jer poseduju gabaritne mere kamiona kipera.

Minidamper CAT MT 26


Kiper Mercedes TIP 20 N4

Kamioni kiperi ili kamioni samoistovarivači najčešće su korišćena prevozna sredstva za prevoz građevinskih materijala izvan gradilišta. To su vozila sa ojačanom voznom konstrukcijom, na kojoj se nalazi posebno oblikovan, takođe ojačan, sanduk za prevoz rastresitih materijala. Sanduk se nesmetano prazni (samoistovara) dizanjem unazad ili u stranu. Prave se uglavnom serijski u fabrikama u kojima se proizvode vozila i kamioni druge namene. Konstrukcija ovih kamiona dozvoljava njihovo korišćenje u javnom saobraćaju.